• Cổ phiếu
  • ETF

gdct


Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gia.san
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gia.caonhat
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gia.thapnhat
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gdkl.klgd
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.checkbox.Tradingvalue
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gtvh.phantram Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gtvh
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.tradingvolume
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gdtt.label
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gdtt.labels
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.ttklgd
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.ttgtgd
Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key label.table1.column.gtvh
MCK Ngày GD Giá GD khớp lệnh GD thỏa thuận Lô lẻ Tổng KLGD Tỷ trọng KLGD Tổng GTGD Tỷ trọng GTGD Giá trị vốn hóa KL còn được phép nắm giữ của NĐTNN
Tham chiếu Trần Sàn Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất Cơ sở Thay đổi % Thay đổi KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KL+TT KL+TT Giá trị %
loading

ETF01001-Giao dịch chi tiết


Sàn
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
GD khớp lệnh-GTGD
iNAV
GD thỏa thuận-KLGD
GD thỏa thuận-GTGD
Tổng GTGD
Tỷ trọng KLGD
Tỷ trọng GTGD
Khối lượng lưu hành
MCK Chỉ số cơ sở Ngày GD Giá GD khớp lệnh GD thỏa thuận Lô lẻ Tổng KLGD Tỷ trọng KLGD Tổng GTGD Tỷ trọng GTGD iNAV Khối lượng lưu hành
Tham chiếu Trần Sàn Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất Cơ sở Thay đổi % Thay đổi KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD
loading
Ghi chú: Giá trị iNAV trong bảng do HNX tính.