• Cổ phiếu
  • ETF

tkTheoPhien


Ngày Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh định kỳ Thỏa thuận Tổng
KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD

ETF01009-Thống kê theo phiên ETF01009-Thống kê theo phiên


Ngày Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh định kỳ Thỏa thuận Tổng
KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD
loading