HNX30 180,56 -2,29 -1,25
HNX30TRI 224,16 -2,84 -1,25
Xây dựng 146,85 -1,15 -0,78
Tài chính 165,49 -0,68 -0,41
HNX Index 97,96 -0,69 -0,70
Large 141,90 -1,54 -1,07
Công nghiệp 213,07 -1,46 -0,68
Mid/Small 166,63 0,45 0,27
UPCoM Index 56,35 0,06 0,11
UPCOM Large Index 97,61 0,39 0,40
UPCOM Medium Index 102,67 -0,58 -0,56
UPCOM Small Index 100,45 0,29 0,29
VNX Allshare 1.112,79 -9,43 -0,84
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>