HNX30 513,63 -2,18 -0,42
HNX30TRI 770,61 -3,26 -0,42
Xây dựng 319,68 -1,93 -0,60
Tài chính 553,11 -5,33 -0,95
HNX Index 235,25 -0,92 -0,39
Large 236,48 -1,03 -0,43
Công nghiệp 273,52 1,75 0,64
Mid/Small 826,94 -1,47 -0,18
UPCoM Index 94,51 -0,02 -0,02
UPCOM Large Index 160,07 -0,21 -0,13
UPCOM Medium Index 204,81 1,05 0,52
UPCOM Small Index 157,29 -0,17 -0,11
VN30 1.272,18 -8,33 -0,65
VNX50 2.151,40 -14,98 -0,69
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>