HNX30 254,24 -3,79 -1,47
HNX30TRI 320,61 -4,79 -1,47
Xây dựng 144,71 -1,49 -1,02
Tài chính 248,98 -4,74 -1,87
HNX Index 131,88 -2,17 -1,62
Large 208,54 -3,82 -1,80
Công nghiệp 211,62 -1,94 -0,91
Mid/Small 165,47 -1,38 -0,83
UPCoM Index 59,91 -0,48 -0,80
UPCOM Large Index 103,01 -1,26 -1,21
UPCOM Medium Index 114,92 0,07 0,06
UPCOM Small Index 102,04 0,32 0,32
VNX50 1.760,64 -25,52 -1,43
VNX Allshare 1.594,22 -21,79 -1,35
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>