HNX30 197,88 -1,63 -0,82
HNX30TRI 247,22 -2,03 -0,82
Xây dựng 153,66 -1,65 -1,06
Tài chính 179,29 -2,46 -1,35
HNX Index 106,96 -1,18 -1,09
Large 158,41 -2,04 -1,27
Công nghiệp 222,43 -1,80 -0,80
Mid/Small 171,73 -1,06 -0,61
UPCoM Index 54,11 -0,28 -0,51
UPCOM Large Index 89,59 -0,68 -0,75
UPCOM Medium Index 105,72 0,20 0,19
UPCOM Small Index 102,66 -0,71 -0,69
VNX50 1.238,30 -7,56 -0,61
VNX Allshare 1.196,28 -7,19 -0,60
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>