HNX30 195,13 2,00 1,04
HNX30TRI 254,37 2,61 1,04
Xây dựng 127,13 1,22 0,97
Tài chính 182,48 1,28 0,71
HNX Index 106,84 0,72 0,68
Large 163,66 1,28 0,79
Công nghiệp 186,59 0,25 0,13
Mid/Small 152,04 0,30 0,20
UPCoM Index 55,26 0,01 0,03
UPCOM Large Index 89,33 0,01 0,01
UPCOM Medium Index 120,57 0,24 0,20
UPCOM Small Index 103,14 -0,11 -0,11
VNX50 1.465,71 14,02 0,97
VNX Allshare 1.349,33 12,67 0,95
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>