Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 13/02/2018
Giá trị 143,16
Thay đổi (theo điểm) 2,33
% thay đổi 1,65
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.043.515.043,93
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 132,92 (Ngày 01/03/2017)