Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 26/09/2017
Giá trị 152,27
Thay đổi (theo điểm) 0,23
% thay đổi 0,15
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.280.414.450,21
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 158,5 (Ngày 28/08/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 121,56 (Ngày 13/12/2016)