Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 13/02/2018
Giá trị 193,54
Thay đổi (theo điểm) 3,95
% thay đổi 2,08
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 93.521.249.042,73
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 198,92 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 123,5 (Ngày 23/02/2017)