Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 19/06/2018
Giá trị 168,62
Thay đổi (theo điểm) -4,03
% thay đổi -2,34
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 89.822.969.832,94
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,95 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 140,28 (Ngày 24/07/2017)