Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 26/09/2017
Giá trị 160,83
Thay đổi (theo điểm) 1,06
% thay đổi 0,67
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 69.527.116.143,98
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 160,83 (Ngày 26/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 108,08 (Ngày 13/12/2016)