Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 19/06/2018
Giá trị 248,73
Thay đổi (theo điểm) -8,28
% thay đổi -3,22
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 36.368.316.169,04
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 330,35 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 220,43 (Ngày 27/06/2017)