Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 13/02/2018
Giá trị 303,94
Thay đổi (theo điểm) 5,77
% thay đổi 1,93
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 46.595.067.928,79
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 326,03 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 191,65 (Ngày 03/03/2017)