Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 26/09/2017
Giá trị 246,54
Thay đổi (theo điểm) 1,50
% thay đổi 0,61
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 38.388.869.079,84
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 246,54 (Ngày 26/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 169,72 (Ngày 13/12/2016)