Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 19/06/2018
Giá trị 110,58
Thay đổi (theo điểm) -2,47
% thay đổi -2,18
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 112.498.654.941,63
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 138,02 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 96,93 (Ngày 24/07/2017)