Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 13/02/2018
Giá trị 124,31
Thay đổi (theo điểm) 2,29
% thay đổi 1,88
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 117.284.222.505,56
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 127,36 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 86,27 (Ngày 23/02/2017)