Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 2,5508080171
6 tháng 2,5980859714
1 năm 2,6917609122
2 năm 2,8755914735
3 năm 3,0547380957
5 năm 3,3990202759
7 năm 3,7246887625
10 năm 4,1784679869
15 năm 4,8428421225
20 năm 5,3933945769
    Tổng số 10 bản ghi