Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 2,0692659420
6 tháng 2,1397786940
1 năm 2,2977339665
2 năm 2,6510385583
3 năm 3,0151690299
5 năm 3,6819707185
7 năm 4,2187586497
10 năm 4,7976717831
15 năm 5,3708088649
20 năm 5,6973429106
    Tổng số 10 bản ghi